☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie
Grafika zawierająca herb Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie

Wtorek 11.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy działa na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 ), a szczegółowe zasady funkcjonowania Powiatowej Rady Rynku Pracy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 630).

 

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy. Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy m.in.: 

 

1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie.
 

2 .Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy.
 

3. Opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji.
 

4. Opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i  finansowanie innych fakultatywnych zadań.
 

5. Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia , szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie.
 

6. Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy.
 

7. Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.
 

8. Opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
 

9. Opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych oraz proponowanych przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych, a także opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.
 

10 .Opiniowanie wniosków o umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu refundacji, zwrotu pożyczek z Funduszu Pracy lub jednorazowo przyznanych środków zgodnie z art. 46, ust. 2 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

 

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu:
 

- terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji,
 

- społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
 

- organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

 

Członek rady rynku pracy może zostać odwołany:

  1. Na wniosek organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady.

  2. Z inicjatywy odpowiednio ministra właściwego do spraw pracy, marszałka województwa lub starosty, po zasięgnięciu opinii organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady.

 

Kadencja Rad Rynku Pracy trwa 4 lata.

 

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Stargardzie powołanej na kadencję w latach 2019-2023

 

1.

Jerzy Kostkiewicz

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Województwa Zachodniopomorskiego

2.

Józef Stachowiak

NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego w Szczecinie

3.

Piotr Wawrzyniak

Cech Rzemiosł Różnych w Stargardzie

4.

Mariusz Pietrucin

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

5.

Ewelina Świergiel

Stargardzka Izba Gospodarcza

6.

Kazimierz Zaklukiewicz

Zachodniopomorska Izba Rolnicza

7.

Andrzej Puławski

Stowarzyszenie Forum Chociwelskie

8.

Stanisław Bartniczak

Stowarzyszenie Samorządowe Stargard XXI

 

Wytworzył:
Dominika Prebendowska
Udostępnił:
Radosław Karaś
(2007-03-21 09:05:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Skoncej
(2019-10-11 13:34:11)
 
liczba odwiedzin: 652346

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X