☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie
Grafika zawierająca herb Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie

Wtorek 11.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Statut

 

 

 
Uchwała nr XLIX/61 0/1O
Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie nadania statutu
Powiatowemu Urzędowi Pracy w Stargardzie Szczecińskim
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) w związku z art. 105 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu uchwala:
Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim
Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1. Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim zwany dalej w treści Urzędem
działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późno zm.),
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r.,
Nr 142, poz. 1592, z późno zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późno zm.),
4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,
poz. 1458 z późno zm.),
5) statutu Powiatu Stargardzkiego,
6) niniejszego statutu,
7) oraz innych aktów prawnych właściwych w zakresie prowadzonych spraw.
§ 2. 1. Urząd jest jednostką organizacyjną Powiatu Stargardzkiego, wchodzącą w skład
powiatowej administracji zespolonej, którą tworzy, przekształca i likwiduje oraz wyposaża
w majątek Rada Powiatu.
2. Urząd nie posiada osobowości prawnej.
3. Obszarem działalności Urzędu jest Powiat Stargardzki.
4. Siedzibą Urzędu jest miasto Stargard Szczeciński.
§ 3. Zwierzchnictwo nad Urzędem sprawuje Starosta.
§ 4. Nadzór nad realizacją przez Urząd zadań z zakresu promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy sprawuje Wojewoda Zachodniopomorski.
Rozdział II
Cele i zadania
§ 5. 1. Celem działania Urzędu jest realizowanie polityki rynku pracy, w szczególności
poprzez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób
bezrobotnych.
2. Polityka rynku pracy realizowana przez Urząd winna opierać się na
dialogu i współpracy z partnerami społecznymi, którymi w szczególności są: organy
samorządu terytorialnego, Powiatowa Rada Zatrudnienia, organizacje pracodawców,
organizacje związków zawodowych i organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką
rynku pracy.
3. Do zadań Urzędu należy:
l) opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego
rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów
społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach,
2) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu
aktywizacji lokalnego rynku pracy;
3) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także
pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo
zawodowe,
4) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy,
5) inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy,
6) inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy,
7) inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy,
8) inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz
aktywizacji bezrobotnych,
9) opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów
deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy
na potrzeby Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz organów zatrudnienia,
10) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie
problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn
dotyczących zakładu pracy,
11) współdziałanie z Powiatową Radą Zatrudnienia w zakresie promocj i zatrudnienia oraz
wykorzystania środków Funduszu Pracy i/lub Europejskiego Funduszu Społecznego,
12) współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania
informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót
publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów;
13) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia,
14) wydawanie decyzji o:
a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu
bezrobotnego,
b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie
lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium i innych
finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń nie wynikających
z zawartych umów,
c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego,
stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia
finansowanych z Funduszu Pracy i/lub Europejskiego Funduszu Społecznego,
d) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości
nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy illub
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz należności z tytułu zwrotu
refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy lub przyznanych
jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
15) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, z którymi Unia Europejska
zawarła umowy o swobodzie przepływu osób w zakresie świadczeń dla bezrobotnych,
w tym realizowanie decyzji w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia,
16) realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między
państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz państwami, z którymi Unia Europejska
zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, w szczególności realizowanie zadań
z zakresu udziału w sieci EURES, w tym świadczenie usług EURES we współpracy
z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządem województwa, związkami
zawodowymi i organizacjami pracodawców,
17) badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem
o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca,
18) organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników Urzędu,
19) opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania.
Rozdział III
Organizacja i zarządzanie
§6. Regulamin organizacyjny Urzędu uchwala Zarząd Powiatu.
§ 7. I.Urzędem kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Starosta powołuje Dyrektora wyłonionego w drodze konkursu.
3. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor.
4. Czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektora Urzędu wykonuje Starosta
Stargardzki.
5. Dyrektor działa na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Stargardzie
Szczecińskim do składania oświadczeń woli, związanych z prowadzeniem bieżącej
działalności Powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy
w Stargardzie Szczecińskim i ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania
jednostki.
§ 8. 1. W Urzędzie zatrudnia się pracowników na stanowiskach administracyjnych
i obsługi.
2. Dyrektor i pracownicy zatrudnieni w Urzędzie powinni posiadać kwalifikacje
określone w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
innych odpowiednich aktach prawnych.
Rozdział IV
Majątek i finanse
§ 9. 1. Majątek nieruchomy niezbędny do prowadzenia działalności Urzędu Zarząd
Powiatu przekazuje w drodze decyzji w trwały zarząd.
2. Wyposażenie pomieszczeń niestanowiące środków trwałych, wyposażenie
pracowników w środki czystości i inne zakupy na bieżącą działalność Urząd dokonuje ze
środków budżetowych do wysokości określonej w planie finansowym, kierując się zasadami
efektywnego ich wykorzystania.
§ 10. 1. Sprzedaż środków trwałych wymaga zgody Zarządu Powiatu.
2. Likwidację wyposażenia Urząd przeprowadza na zasadach ogólnie obowiązujących,
a decyzję o skreśleniu ze stanu podejmuje Dyrektor na wniosek komisji likwidacyjnej.
§ 11. Oświadczenia w imieniu Urzędu - w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych -
składają Dyrektor lub inne osoby na mocy pisemnego pełnomocnictwa wskazującego zakres i
granice umocowania.
§ 12. Urząd jest jednostką budżetową, która prowadzi gospodarkę finansową na
podstawie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późno zm.) oraz
prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152,
poz. 1223 z późno zm.).
2. Podstawą gospodarki finansowej Urzędu jest roczny plan finansowy zatwierdzony
przez Zarząd Powiatu w Stargardzie Szczecińskim.
3. Dyrektor odpowiada za całość gospodarki finansowej Urzędu.
4. Dyrektor może w celu realizacji zadań zaciągać zobowiązania pieniężne do wysokości
kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki.
§ 13. 1. Wydatki na realizację zadań własnych pokrywane są z budżetu powiatu.
2. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej pokrywane są
z budżetu państwa i Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, a także
innych funduszy Unii Europejskiej.
Rozdział V
System kontroli
§ 14. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zapewnia funkcjonowanie adekwatnej,
skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 15. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego uchwalenia.
§ 16. Traci moc Uchwała Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim Nr XLII/39912006
z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia statutu Powiatowego Urzędu Pracy
w Stargardzie Szczecińskim oraz Uchwała Nr XXVII/271/08 z dnia 24 września 2008 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/399/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia
Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wytworzył:
Zarząd Powiatu Stargardzkiego
Udostępnił:
Radosław Karaś
(2007-02-09 09:01:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Dariusz Sagat
(2016-01-07 15:16:24)
 
liczba odwiedzin: 652348

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X