☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie
Grafika zawierająca herb Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie

Wtorek 11.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ustawa o samorzadzie powiatowym

Dz.U.01.142.1592
2002.03.31  zm. Dz.U.2002.23.220 art. 2
2002.06.22  zm. Dz.U.2002.62.558 art. 33
2002.10.27  zm. Dz.U.2002.113.984 art. 81
2002.12.15  zm. Dz.U.2002.200.1688 art. 3
2003.01.01  zm. Dz.U.2002.200.1688 art. 3
zm. Dz.U.2002.214.1806 art. 4
2003.11.17  zm. Dz.U.2003.162.1568 art. 137
2004.01.01  zm. Dz.U.2002.153.1271 art. 56
2004.05.01  zm. Dz.U.2004.102.1055 art. 4
2004.07.27  zm. Dz.U.2002.214.1806 art. 4
2007.10.22  zm. Dz.U.2007.173.1218 art. 5
2008.10.25  zm. Dz.U.2008.180.1111 art. 3
2009.01.01  zm. Dz.U.2008.223.1458 art. 50
USTAWA
z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym.
(tekst jednolity)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o powiecie, należy przez to rozumieć lokalną wspólnotę samorządową 
oraz odpowiednie terytorium.
Art. 2. 1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną 
odpowiedzialność.
2. Powiat ma osobowość prawną.
3. Samodzielność powiatu podlega ochronie sądowej.
4. O ustroju powiatu stanowi jego statut.
5. (skreślony).
Art. 3. 1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia:
1) tworzy, łączy, dzieli i znosi powiaty oraz ustala ich granice,
2) ustala i zmienia nazwy powiatów oraz siedziby ich władz.
2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane także na wniosek zainteresowanej 
rady powiatu, rady miasta na prawach powiatu lub rady gminy.
3. Ustalenie granic powiatu następuje poprzez wskazanie gmin wchodzących w skład powiatu, a 
zmiana jego granic dokonywana jest w sposób zapewniający powiatowi terytorium możliwie jednorodne ze 
względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe 
oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych.
4. Przez łączenie powiatów należy również rozumieć połączenie miasta na prawach powiatu z 
powiatem mającym siedzibę władz w tym mieście. Z dniem połączenia wygasają prawa powiatu 
posiadane dotychczas przez miasto.
5. Przez dzielenie powiatów należy również rozumieć wyłączenie jednej lub więcej gmin z terytorium 
powiatu z jednoczesnym:
1) włączeniem tej gminy lub gmin do innego powiatu,
2) utworzeniem powiatu z tych gmin albo z tych gmin i miasta na prawach powiatu; z dniem utworzenia powiatu wygasają prawa powiatu posiadane dotychczas przez miasto.
6. Zmiany, o których mowa w ust. 1, następują z dniem 1 stycznia.
Art. 3a. 1. Wydanie rozporządzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wymaga zasięgnięcia przez 
ministra właściwego do spraw administracji publicznej opinii zainteresowanych rad powiatów albo rady 
miasta na prawach powiatu i rady powiatu - poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z 
mieszkańcami, a w przypadku zmian granic powiatów naruszających granice województw  - dodatkowo 
opinii odpowiednich sejmików województw. Minister właściwy do spraw administracji publicznej może 
wystąpić także o opinie zainteresowanych rad gmin; w tym przypadku nie jest konieczne przeprowadzenie 
konsultacji z mieszkańcami gminy.
2. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące, naruszającej granice województw, zmiany granic 
powiatów albo powiatu i miasta na prawach powiatu w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 i 4 - jeżeli 
zmiana granic wynika z wyłączenia tylko jednej gminy lub miasta na prawach powiatu  - mogą zostać 
ograniczone przez sejmiki województw do mieszkańców odpowiedniego powiatu lub miasta na prawach 
powiatu objętego zmianą.
3. W przypadku niewyrażenia opinii, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia 
otrzymania wystąpienia o opinię, wymóg zasięgnięcia opinii uznaje się za spełniony.
Art. 3b. 1. Wydanie rozporządzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1, na wniosek odpowiednio rady 
powiatu, rady miasta na prawach powiatu lub rady gminy wymaga:
1) wniosku rady powiatu, rady miasta na prawach powiatu lub rady gminy poprzedzonego 
przeprowadzeniem przez tę radę konsultacji z mieszkańcami, wraz z uzasadnieniem oraz 
niezbędnymi dokumentami, mapami i informacjami potwierdzającymi zasadność wniosku,
2) opinii odpowiednio rad powiatów lub rady miasta na prawach powiatu objętych wnioskiem, 
poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami, a w przypadku zmiany 
granic powiatu naruszającej granice województw - opinii sejmików województw,
3) opinii rad gmin, których dotyczy wniosek,
4) opinii wojewody właściwego dla powiatu lub miasta na prawach powiatu objętego wnioskiem.
2. Do wniosku i opinii, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 3a ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
3. Rada powiatu, rada miasta na prawach powiatu lub rada gminy występuje z wnioskiem, o którym 
mowa w ust. 1, do ministra właściwego do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody, w 
terminie do dnia 31 marca.
4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania przy składaniu wniosków, o 
których mowa w ust. 1, oraz dokumenty, które należy dołączyć do wniosku.
Art. 3c. W przypadku uzyskania zgody na połączenie miasta na prawach powiatu z powiatem 
mającym siedzibę władz w tym mieście lub utworzenie powiatu, w którego skład wejdzie dotychczasowe 
miasto na prawach powiatu, wyrażonej we wniosku lub opinii rady powiatu lub rady miasta na prawach 
powiatu oraz w wyniku przeprowadzonych przez te rady konsultacji z mieszkańcami, Rada Ministrów 
obowiązana jest dokonać tego połączenia lub utworzenia powiatu, w drodze rozporządzenia, o którym 
mowa w art. 3 ust. 1.
Art. 3d. 1. W przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla powiatu 
mogą być przeprowadzane na jego terytorium konsultacje z mieszkańcami powiatu.
2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu określa uchwała rady powiatu.
Rozdział 2
Zakres działania i zadania powiatu
Art. 4. 1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w 
zakresie:
1) edukacji publicznej,
2) promocji i ochrony zdrowia,
3) pomocy społecznej,
4) polityki prorodzinnej,5) wspierania osób niepełnosprawnych,
6) transportu zbiorowego i dróg publicznych,
7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
8) kultury fizycznej i turystyki,
9) geodezji, kartografii i katastru,
10) gospodarki nieruchomościami,
11) administracji architektoniczno-budowlanej,
12) gospodarki wodnej,
13) ochrony środowiska i przyrody,
14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu 
przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i 
zdrowia ludzi oraz środowiska,
17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
18) ochrony praw konsumenta,
19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 
administracyjnych,
20) obronności,
21) promocji powiatu,
22) współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach 
zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
3. Ustawy mogą określać inne zadania powiatu.
4. Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z 
zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.
5. Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej 
właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.
6. Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin.
Art. 4a. Ustawy mogą nakładać na powiat obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji 
przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
Art. 5. 1. Powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie 
wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
2. Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z 
jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje 
się terytorium powiatu.
3. Porozumienia, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku 
urzędowym.
4. Do porozumień stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591).
Art. 6. 1. W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać 
umowy z innymi podmiotami.
2. Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze 
użyteczności publicznej.
Art. 7. 1. Ustawy określają  przypadki, w których właściwe organy administracji rządowej mogą 
nałożyć na powiat obowiązek wykonania określonych czynności w zakresie należącym do zadań powiatu, 
związanych z usuwaniem bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz z 
obronnością.
2. Jeżeli działania związane z usuwaniem zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz 
z obronnością przeprowadza się w ramach zorganizowanej akcji, nałożenie obowiązku może dotyczyć 
wykonania czynności, o których mowa w ust. 1, również poza terenem powiatu.
3. Za czynności, o których mowa w ust. 2, powiatowi przysługuje zwrot koniecznych wydatków i nakładów wraz z ustawowymi odsetkami od organu administracji, który nałożył obowiązek wykonania tych 
czynności.
Art. 7a. Powiaty, związki i stowarzyszenia powiatów mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom 
samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
Rozdział 3
Władze powiatu
Art. 8. 1. Mieszkańcy powiatu podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym  - poprzez
wybory i referendum powiatowe - lub za pośrednictwem organów powiatu.
2. Organami powiatu są:
1) rada powiatu,
2) zarząd powiatu.
Art. 8a. 1. Działalność organów powiatu jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie 
z ustaw.
2. Jawność działania organów powiatu obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania 
informacji, wstępu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów 
wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów  powiatu i komisji 
rady powiatu.
3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut powiatu.
Art. 9. 1. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów 
o referendum powiatowym.
2. Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.
3. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady 
powiatu określa odrębna ustawa.
4. W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie piętnastu w powiatach liczących do 40.000 
mieszkańców oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20.000 mieszkańców, ale nie więcej niż 
dwudziestu dziewięciu radnych.
Art. 10. 1. Odwołanie rady powiatu przed upływem kadencji następuje w drodze referendum 
powiatowego.
2. Zasady i tryb przeprowadzania referendum powiatowego określa odrębna ustawa.
Art. 11. (skreślony).
Art. 12. Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
2) wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
3) powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym 
budżetu powiatu,
4) stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności 
zarządu, w tym z działalności finansowej,
5) uchwalanie budżetu powiatu,
6) rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia 
lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,
7) podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy 
szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady powiatu jest wymagana również w przypadku, gdy 
po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady powiatu,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez 
zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku 
budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę 
ustaloną corocznie przez radę,
f) tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich 
rozwiązywania lub występowania z nich,
g) tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania 
zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
h) współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia 
majątku,
i) tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
8a) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie 
powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5,
9) określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
9a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz 
przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
9b) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego,
9c)uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku 
pracy,
9d) dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego powiatu,
10) podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
10a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
11) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.
Art. 13. 1. Uchwały rady i zarządu powiatu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej połowy ustawowego składu rady (zarządu), w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy 
stanowią inaczej.
2. Odrzucenie w głosowaniu uchwały o  udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjęciem 
uchwały o nieudzieleniu zarządowi absolutorium.
Art. 14. 1. Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego lub dwóch 
wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego 
składu rady, w głosowaniu tajnym.
2. Radny wchodzący w skład zarządu nie może pełnić funkcji, o których mowa w ust. 1.
3. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad 
rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W 
przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania 
przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
4. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady następuje na wniosek co najmniej 1/4 
ustawowego składu rady powiatu, w trybie określonym w ust. 1.
5. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rada podejmuje uchwałę w 
sprawie przyjęcia tej rezygnacji zwykłą większością głosów, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od 
dnia złożenia rezygnacji.
6. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez 
przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez radę z 
upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.
Art. 15. 1. Rada powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego rady powiatu w 
miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się 
porządek obrad wraz z projektami uchwał.2. Rada powiatu może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu rady.
3. Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu zwołuje przewodniczący rady poprzedniej kadencji 
na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze 
całego kraju.
4. Po upływie terminu określonego w ust. 3 sesję zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający 
w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów dla całego kraju lub w przypadku wyborów 
przedterminowych na dzień przypadający w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady 
powiatu.
5. W przypadku wyborów przedterminowych pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady 
Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu terytorialnego. Przepis ust. 3 
stosuje się odpowiednio.
6. Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi 
najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
7. Na wniosek zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady powiatu przewodniczący 
obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o 
zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1.
8. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 7 stosuje się przepis ust. 2, z 
tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
9. Na wniosek starosty przewodniczący rady powiatu jest obowiązany wprowadzić do porządku 
obrad najbliższej sesji rady powiatu projekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest zarząd powiatu, a projekt 
wpłynął do rady powiatu co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady.
Art. 16. 1. Rada powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek 
organizacyjnych. W tym celu powołuje komisję rewizyjną.
2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem 
radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 14 ust. 1, oraz będących członkami zarządu.
3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do rady powiatu w 
sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega 
zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.
4. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę powiatu w zakresie kontroli. 
Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji powoływanych przez radę na podstawie 
art. 17.
Art. 17. 1. Rada powiatu może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych 
zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.
2. Komisje podlegają radzie powiatu w całym zakresie swojej działalności, przedkładają jej swoje 
plany pracy i sprawozdania z działalności.
3. Radny pobiera diety z tytułu członkostwa w nie więcej niż dwóch komisjach.
Art. 18. Radni mogą tworzyć kluby radnych.
Art. 19. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady i komisji powoływanych przez radę, a także 
zasady tworzenia klubów radnych, określa statut.
Art. 20. 1. Radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie:
"Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec 
suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty 
samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej 
Polskiej".
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg".
2. (uchylony).
3. Radny nieobecny na pierwszej sesji rady powiatu oraz radny, który uzyskał mandat w czasie 
trwania kadencji, składa ślubowanie na pierwszej sesji, na której jest obecny.
Art. 21. 1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej powiatu. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane 
przez mieszkańców powiatu postulaty i przedstawia je organom powiatu do rozpatrzenia, nie jest jednak 
związany instrukcjami wyborców.
2. Radny obowiązany jest brać udział w pracach organów  powiatu oraz powiatowych jednostek 
organizacyjnych, do których został wybrany lub desygnowany.
3. W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla 
funkcjonariuszy publicznych. Przepis ten stosuje się również do osób wchodzących w skład zarządu 
niebędących radnymi.
4. Na zasadach ustalonych przez radę powiatu, z zastrzeżeniem ust. 5, radnemu przysługują diety 
oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Rada powiatu przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod 
uwagę funkcje pełnione przez radnego.
4a. Dieta nie przysługuje radnemu pełniącemu odpłatnie funkcję członka zarządu w powiecie, w 
którym uzyskał mandat.
5. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 
półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu 
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 
1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 100, poz. 1080).
5a. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość diet przysługujących 
radnemu w ciągu miesiąca, uwzględniając liczbę mieszkańców powiatów.
5b. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, sposób 
ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych, uwzględniając celowość 
zwrotu rzeczywiście poniesionych wydatków związanych z wykonywaniem mandatu oraz ułatwienie 
dokonywania rozliczeń.
6. (uchylony).
7. Radny nie może brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy to jego interesu prawnego.
8. Mandatu radnego powiatu nie można łączyć z:
1) mandatem posła lub senatora,
2) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,
3) członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego.
Art. 22. 1. Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia 
radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.
2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady powiatu, której radny jest 
członkiem. Rada powiatu odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą 
rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.
Art. 23. 1. Z radnym nie może być nawiązany stosunek pracy w starostwie powiatowym powiatu, w 
którym radny uzyskał mandat.
2. Radny nie może pełnić funkcji kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy.
3. Przepis ust. 1 nie dotyczy radnych wybranych do zarządu, z którymi stosunek pracy nawiązywany 
jest na podstawie wyboru.
4. Nawiązanie przez radnego stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest równoznaczne ze 
zrzeczeniem się mandatu.
5. Zarząd powiatu lub starosta nie może powierzyć radnemu powiatu, w którym radny uzyskał 
mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Art. 24. 1. Radny, który przed uzyskaniem mandatu wykonywał pracę w ramach stosunku pracy w 
starostwie powiatowym lub pełnił funkcję kierownika jednostki organizacyjnej tego powiatu, w którym 
uzyskał mandat, obowiązany jest złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia 
wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy, przed złożeniem ślubowania, o którym mowa w art. 20 
ust. 1.
2. Radny, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje urlop bezpłatny na okres sprawowania mandatu.
3. Radny, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje urlop bezpłatny bez względu na rodzaj i okres trwania 
stosunku pracy. Stosunek pracy zawarty na czas określony, który ustałby przed terminem wygaśnięcia 
mandatu, przedłuża się do 3 miesięcy po upływie tego terminu.4. W odniesieniu do radnego pełniącego funkcję kierownika jednostki organizacyjnej przejętej lub 
utworzonej przez powiat w czasie kadencji termin, o którym mowa w ust. 1, upływa po 6 miesiącach od 
dnia przejęcia lub utworzenia tej jednostki.
5. Niezłożenie przez radnego wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne ze zrzeczeniem 
się mandatu.
Art. 25. Po wygaśnięciu mandatu radnego, o którym mowa w art. 24, odpowiednio starostwo 
powiatowe lub powiatowa jednostka organizacyjna przywraca radnego do pracy na tym samym lub 
równorzędnym stanowisku pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym wynagrodzeniu, jakie radny 
otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu bezpłatnego. Radny zgłasza gotowość przystąpienia do pracy 
w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia mandatu.
Art. 25a. 1. Radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących 
podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu zgodnie z art. 20 ust. 1.
2. Radni nie mogą powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami 
bądź działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.
Art. 25b. 1. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z 
innymi osobami z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym radny uzyskał mandat, a także zarządzać 
taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
2. Jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził działalność gospodarczą, o 
której mowa w ust. 1, jest obowiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu 
3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 
stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w trybie art. 190 ustawy z dnia 16 lipca 
1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
3. Radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie  członków zarządu powiatu, sekretarzy powiatu, 
skarbników powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób zarządzających i 
członków organów zarządzających powiatowymi osobami prawnymi nie mogą być członkami władz 
zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem 
powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub 
powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne.
4. Jeżeli wybór lub powołanie, o których mowa w ust. 3, nastąpiły przed rozpoczęciem wykonywania 
mandatu radnego albo dniem wyboru członka zarządu powiatu lub przed zatrudnieniem na stanowisku 
sekretarza powiatu, powołaniem skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu oraz 
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną, osoby, o których mowa 
w ust. 3, są obowiązane zrzec się stanowiska lub funkcji w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia 
ślubowania przez radnego albo od dnia wyboru, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub powołania 
na stanowisko. W razie niezrzeczenia się stanowiska lub funkcji osoba, o której mowa w ust. 3, traci je z 
mocy prawa po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
5. Radni nie mogą posiadać pakietu większego niż 10% udziałów lub akcji w spółkach handlowych z 
udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Udziały 
lub akcje przekraczające ten pakiet powinny być zbyte przez radnego przed pierwszą sesją rady powiatu, 
a w razie niezbycia ich nie uczestniczą one przez okres sprawowania mandatu i 2 lat po jego wygaśnięciu 
w wykonywaniu przysługujących im uprawnień (prawa głosu, prawa do dywidendy, prawa do podziału 
majątku, prawa poboru).
Art. 25c. 1. Radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik 
jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą 
prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty są obowiązani do złożenia 
oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie 
majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. 
Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:
1) zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu 
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich 
związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a 
także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych,
2) dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem 
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu,
3) mieniu ruchomym o wartości powyżej 10.000 złotych,
4) zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach i 
pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.
2. Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność poszczególnych 
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską 
wspólnością majątkową.
3. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w 
roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:
1) radny - przewodniczącemu rady powiatu,
2) starosta, przewodniczący rady powiatu - wojewodzie,
3) wicestarosta, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki 
organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą 
prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty - staroście.
4. Radny składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. 
Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i 
terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym 
uzyskał mandat, jeżeli taką działalność prowadził przed dniem wyboru. Kolejne oświadczenia majątkowe 
są składane przez radnego co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji.
5. Członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej 
powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba 
wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty składają pierwsze oświadczenie majątkowe w 
terminie 30 dni od dnia wyboru lub powołania na stanowisko albo od dnia zatrudnienia. Do pierwszego 
oświadczenia majątkowego członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik 
jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą 
prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty są obowiązani dołączyć 
informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadzili ją 
przed dniem wyboru, powołania lub zatrudnienia. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez 
nich co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu 
odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.
5a. Jeżeli terminy określone w ust. 4 lub 5 nie zostaną dotrzymane, odpowiednio, przewodniczący 
rady powiatu, wojewoda lub starosta w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu 
wzywa osobę, która nie złożyła oświadczenia do jego niezwłocznego złożenia wyznaczając dodatkowy 
czternastodniowy termin. Termin ten liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania.
6. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym złożono 
oświadczenie majątkowe. Osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe, przekazują jeden egzemplarz 
urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie 
majątkowe. Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez 6 lat.
7. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonuje również urząd skarbowy 
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Analizując 
oświadczenie majątkowe, urząd skarbowy uwzględnia również zeznanie o wysokości osiągniętego 
dochodu w roku podatkowym (PIT) małżonka osoby składającej oświadczenie.
8. Podmiot dokonujący analizy, o której mowa w ust. 6 i 7, jest uprawniony do porównania treści 
analizowanego oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii zeznania o wysokości osiągniętego 
dochodu w roku podatkowym (PIT) z treścią uprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz z 
dołączonymi do nich kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT).
9. W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę 
lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia występuje do dyrektora urzędu kontroli 
skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie z wnioskiem 
o kontrolę jej oświadczenia majątkowego.
10. W przypadku odmowy wszczęcia kontroli oświadczenia majątkowego podmiotowi, który złożył 
wniosek w tej sprawie, przysługuje odwołanie do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.
11. Do postępowania w sprawie kontroli oświadczenia majątkowego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83, 
poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 
81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, 
poz. 1178 i Nr 153, poz. 1271) dotyczące kontroli oświadczeń majątkowych osób zatrudnionych lub 
pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów 
publicznych.
12. Podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 30 października 
każdego roku przedstawia radzie powiatu informację o:
1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie,
2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich 
opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia,
3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych 
oświadczeniach majątkowych.
13. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza oświadczenia 
majątkowego radnego oraz wzór formularza oświadczenia majątkowego członka zarządu powiatu, 
sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i 
członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne 
w imieniu starosty, uwzględniając zakazy określone w odniesieniu do tych osób w przepisach ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące 
funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, 
poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806).
Art. 25d. 1. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o 
adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.
2. Wojewoda i przewodniczący rady powiatu przekazują staroście kopie oświadczeń majątkowych, 
które im złożono.
3. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie 
Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271).
Art. 25e. 1. Radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik 
jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą 
prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty są obowiązani do złożenia 
oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez ich małżonka,  wstępnych, zstępnych oraz 
rodzeństwo, jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie powiatu, w którym osoba obowiązana do 
złożenia oświadczenia pełni funkcję lub jest zatrudniona. Obowiązani są oni również do złożenia 
oświadczenia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez ich małżonków,  wstępnych, zstępnych i 
rodzeństwo, jeżeli umowy te zawarte zostały z organami powiatu, jednostkami organizacyjnymi powiatu 
lub powiatowymi osobami prawnymi i nie dotyczą stosunków prawnych wynikających z korzystania z 
powszechnie dostępnych usług lub ze stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie 
obowiązujących.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, której małżonek,  wstępny, zstępny lub rodzeństwo w okresie 
pełnienia funkcji lub zatrudnienia tej osoby zostali zatrudnieni na terenie danego powiatu w jednostce 
organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego albo 
rozpoczęli świadczyć pracę lub wykonywać czynności zarobkowe na innej podstawie w spółkach 
handlowych, w których co najmniej 50% udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego, 
jest obowiązana do  pisemnego poinformowania o tym fakcie osobę, której składa oświadczenie 
majątkowe. Obowiązek złożenia informacji dotyczy również przypadku zmiany stanowiska przez 
małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwo zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w zdaniu 
pierwszym.
3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w ciągu 30 dni od dnia wyboru, powołania 
lub zatrudnienia, a w przypadku podjęcia działalności gospodarczej albo zawarcia umowy, o której mowa 
w ust. 1, w trakcie pełnienia funkcji lub w czasie zatrudnienia  - w terminie 30 dni od dnia zaistnienia 
przyczyny złożenia oświadczenia. Informacja, o której mowa w ust. 2, składana jest w terminie 30 dni od 
dnia zaistnienia przyczyny jej złożenia.
4. Do składania oświadczeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepis art. 25c ust. 3.
5. Do oświadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz informacji, o której mowa w ust. 2, stosuje się 
odpowiednio przepisy art. 25c ust. 6 i 8, z tym że nie przesyła się ich właściwemu urzędowi skarbowemu i 
nie podlegają one analizie przez urząd skarbowy.
6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, oraz informacja, o której mowa w ust. 2, podlegają 
ujawnieniu na zasadach określonych w art. 25d, z tym że ujawnieniu nie podlegają informacje dotyczące 
adresów zamieszkania osób je składających oraz osób, których one dotyczą.
Art. 25f. 1. Niezłożenie oświadczenia majątkowego mimo upływu dodatkowego terminu, o którym 
mowa w art. 25c ust. 5a przez:
1) radnego - powoduje wygaśnięcie mandatu w trybie art. 190 ustawy, o której mowa w art. 25b ust. 2,
2) członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej 
powiatu, osobę zarządzającą, i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osobę 
wydającą decyzje administracyjne w imieniu starosty  - powoduje utratę ich wynagrodzenia za okres 
od dnia, w którym powinno być złożone oświadczenie do dnia złożenia oświadczenia.
2. Jeżeli członek zarządu powiatu lub skarbnik powiatu nie złożą w terminie oświadczenia 
majątkowego, rada powiatu odwołuje ich, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w 
którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.
3. Jeżeli sekretarz powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i 
członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne 
w imieniu starosty nie złożą w terminie oświadczenia majątkowego, właściwy organ odwołuje ich albo 
rozwiązuje z nimi umowę o pracę najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do 
złożenia oświadczenia.
4. Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę w trybie określonym w ust. 2 i 3 jest równoznaczne z 
rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.
Art. 25g. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym, powoduje 
odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.
Art. 25h. 1. Członek zarządu powiatu, skarbnik powiatu, sekretarz powiatu, kierownik jednostki 
organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną 
oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty w trakcie pełnienia funkcji lub trwania 
zatrudnienia oraz przez okres 3 lat po zakończeniu pełnienia funkcji lub ustaniu zatrudnienia nie mogą 
przyjąć jakiegokolwiek świadczenia o charakterze majątkowym, nieodpłatnie lub odpłatnie w wysokości 
niższej od jego rzeczywistej wartości od podmiotu lub podmiotu od niego zależnego, jeżeli biorąc udział w 
wydaniu rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych jego dotyczących mieli bezpośredni wpływ na jego 
treść.
2. Podmiotem zależnym w rozumieniu ust. 1 jest podmiot, w którym:
1) przedsiębiorca posiada bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w jego organach, także na 
podstawie porozumień z innymi wspólnikami i akcjonariuszami,
2) przedsiębiorca jest uprawniony do powoływania albo odwoływania większości członków organów 
zarządzających podmiotu zależnego,
3) więcej niż połowa członków zarządu przedsiębiorcy jest jednocześnie członkami zarządu albo 
osobami pełniącymi funkcje kierownicze w podmiocie pozostającym z przedsiębiorcą w stosunku 
zależności.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy nabycia przedmiotu lub usługi dostępnych w ramach 
publicznej oferty, a także nie dotyczy przedmiotów zwyczajowo wykorzystywanych w celach reklamowych 
i promocyjnych oraz nagród przyznawanych w konkursach na działalność artystyczną.
Art. 26. 1. Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu.
2. W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali 
członkowie.
2a. Członkiem zarządu powiatu nie może być osoba, która nie jest obywatelem polskim.
3. Członkostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki 
samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i 
senatora.4. Do zarządu i członków zarządu stosuje się odpowiednio art. 21 ust. 7.
Art. 27. 1. Rada powiatu wybiera zarząd w liczbie od 3 do 5 osób, w tym starostę i wicestarostę, w 
ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy, z uwzględnieniem 
ust. 2 i 3. Liczbę członków zarządu określa w statucie rada powiatu.
2. Rada powiatu wybiera starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w 
głosowaniu tajnym.
3. Rada powiatu wybiera wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu na wniosek starosty 
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu 
tajnym.
Art. 28. Zarząd powiatu działa do dnia wyboru nowego zarządu, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 5.
Art. 29. 1. Jeżeli rada powiatu nie dokona wyboru zarządu w terminie określonym w art. 27 ust. 1, 
ulega rozwiązaniu z mocy prawa.
2. Informację o rozwiązaniu rady powiatu z przyczyny określonej w ust. 1 wojewoda niezwłocznie 
podaje do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu oraz ogłasza w formie 
obwieszczenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
3. Po rozwiązaniu rady powiatu z przyczyny określonej w ust. 1 przeprowadza się wybory 
przedterminowe.
3a. Do  czasu wyboru zarządu przez nową radę Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra 
właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobę, która w tym okresie pełni funkcję 
organów powiatu.
4. Jeżeli rada powiatu, wybrana w wyniku wyborów przedterminowych, o których mowa w ust. 3, nie 
dokona wyboru zarządu w terminie określonym w art. 27 ust. 1, ulega rozwiązaniu z mocy prawa. 
Informację o rozwiązaniu rady podaje się do wiadomości w trybie określonym w ust. 2.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, nie przeprowadza się wyborów przedterminowych. Do dnia 
wyborów rady powiatu na kolejną kadencję oraz wyboru zarządu powiatu zadania i kompetencje rady i 
zarządu przejmuje komisarz rządowy ustanowiony przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra 
właściwego do spraw administracji publicznej.
6. Organy powiatu ulegają rozwiązaniu z mocy prawa również w przypadkach określonych w art. 197 
ust. 1 pkt 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, 
poz. 971).
7. W przypadku zmian w podziale terytorialnym państwa, których skutki określa art. 197 ust. 3 i 5 
ustawy, o której mowa w ust. 6, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2-5 z uwzględnieniem zasady, że 
osobę, która w tym okresie pełni funkcję organów powiatu, wyznacza się dla każdego z powiatów 
powstałych w wyniku zmian w podziale terytorialnym państwa.
Art. 30. 1. Uchwała rady powiatu w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium jest równoznaczna 
ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu, chyba że po zakończeniu roku budżetowego zarząd powiatu 
został odwołany z innej przyczyny.
1a. Uchwałę w sprawie absolutorium rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów
ustawowego składu rady powiatu.
2. Rada powiatu rozpoznaje sprawę odwołania zarządu z przyczyny, o której mowa w ust. 1, na sesji 
zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi 
absolutorium. Po zapoznaniu się z opiniami, o których mowa w art. 16 ust. 3, oraz z uchwałą regionalnej 
izby obrachunkowej w sprawie uchwały rady powiatu o nieudzieleniu zarządowi absolutorium, rada 
powiatu może odwołać zarząd większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady, w 
głosowaniu tajnym.
Art. 31. 1. Rada powiatu może odwołać starostę z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium 
jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania 
oraz podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną.
3. Odwołanie starosty następuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Głosowanie w sprawie odwołania rada powiatu przeprowadza po zapoznaniu się z 
opinią komisji rewizyjnej na następnej sesji po tej, na której zgłoszono wniosek o odwołanie, nie wcześniej 
jednak niż po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku. Jeżeli wniosek o odwołanie starosty nie 
uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej 
niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania.
4. Odwołanie starosty albo złożenie przez niego rezygnacji jest, odpowiednio, równoznaczne z 
odwołaniem całego zarządu powiatu albo złożeniem rezygnacji przez cały zarząd powiatu.
5. Rada powiatu może na uzasadniony wniosek starosty odwołać poszczególnych członków zarządu 
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu 
tajnym.
Art. 31a. 1. W przypadku złożenia rezygnacji przez starostę jej przyjęcie następuje zwykłą 
większością głosów.
2. W przypadku rezygnacji starosty rada powiatu na najbliższej sesji podejmuje uchwałę o przyjęciu 
rezygnacji całego zarządu.
3. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 2, jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z 
upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym odbyła się sesja rady powiatu, o której mowa w ust. 2.
Art. 31b. 1. W przypadku odwołania albo rezygnacji całego zarządu rada powiatu dokonuje wyboru 
nowego zarządu w trybie, o którym mowa w art. 27, odpowiednio, w ciągu 3 miesięcy od dnia odwołania 
albo od dnia przyjęcia rezygnacji. W przypadku niedokonania wyboru nowego zarządu w terminie 3 
miesięcy od dnia odwołania albo od dnia przyjęcia rezygnacji, przepisy art. 29 stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku odwołania członka zarządu niebędącego jego przewodniczącym, rada powiatu 
dokonuje wyboru nowego członka zarządu w terminie 1 miesiąca od dnia odwołania.
3. Odwołany zarząd powiatu lub jego poszczególni członkowie pełnią dotychczasowe obowiązki do 
czasu wyboru nowego zarządu lub poszczególnych jego członków. Rada powiatu może zwolnić członka 
zarządu z tego obowiązku.
4. Przepis ust. 3 zdanie pierwsze stosuje się  odpowiednio w przypadku złożenia rezygnacji przez 
cały zarząd.
Art. 31c. 1. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w zarządzie przez członka niebędącego 
jego przewodniczącym, rada powiatu podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia 
obowiązków członka zarządu zwykłą większością głosów nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia 
złożenia rezygnacji.
2. Niepodjęcie przez radę powiatu uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z 
przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.
3. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka zarządu niebędącego jego przewodniczącym, 
starosta obowiązany jest, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia przyjęcia rezygnacji lub upływu okresu, o
którym mowa w ust. 2, przedstawić radzie powiatu nową kandydaturę na członka zarządu.
Art. 32. 1. Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami 
prawa.
2. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady,
2) wykonywanie uchwał rady,
3) gospodarowanie mieniem powiatu,
4) wykonywanie budżetu powiatu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
3. W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.
4. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu.
Art. 33. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek 
organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.
Art. 33a. 1. Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży wykonują określone w ustawach 
zadania i kompetencje przy pomocy jednostek organizacyjnych - komend i inspektoratów.2. Jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji 
i straży może tworzyć, przekształcać i likwidować wojewoda, na wniosek starosty, zaopiniowany przez 
właściwego kierownika zespolonej służby, inspekcji lub straży wojewódzkiej, chyba że przepisy odrębne 
stanowią inaczej.
3. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych Policji, 
są powiatowymi jednostkami budżetowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z późn. zm.
1)
).
4. Szczególne warunki lub zasady powoływania, odwoływania oraz tryb zatrudniania i zwalniania 
kierowników i pracowników powiatowych służb, inspekcji i straży określają odrębne ustawy.
Art. 33b. Powiatową administrację zespoloną stanowią:
1) starostwo powiatowe,
2) powiatowy urząd pracy, będący jednostką organizacyjną powiatu,
3) jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i 
straży.
Art. 34. 1. Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi 
sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
1a. Starosta opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje 
pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
1b. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej starosta działa na zasadach określonych w 
odrębnych przepisach.
2. W sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, 
zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty 
materialne starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu powiatu. Nie 
dotyczy to wydawania przepisów porządkowych w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 2.
3. Czynności, o których mowa w ust. 2, wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym 
posiedzeniu zarządu powiatu.
Art. 35. 1. Organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa regulamin 
organizacyjny uchwalony przez radę powiatu na wniosek zarządu powiatu.
2. Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników 
starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, 
inspekcji i straży.
3. Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:
1) powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wobec 
nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
2) zatwierdza programy ich działania,
3) uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu,
4) w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,
5) zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.
Art. 36. 1. Organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają 
regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
2. Status prawny pracowników starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu określa 
odrębna ustawa.
Art. 37. 1. Rada powiatu powołuje i odwołuje skarbnika powiatu na wniosek starosty.
2. Sekretarz i skarbnik uczestniczą w pracach zarządu powiatu oraz mogą uczestniczyć w obradach 
rady powiatu i jej komisji z głosem doradczym.
Art. 38. 1. W indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości 
powiatu decyzje wydaje starosta, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez 
zarząd powiatu.
2. Starosta może upoważnić wicestarostę, poszczególnych członków zarządu powiatu, pracowników 
starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w ust. 1.
2a. Decyzje wydane przez zarząd powiatu z zakresu administracji publicznej podpisuje starosta. W 
decyzji wymienia się imiona i nazwiska członków zarządu, którzy brali udział w wydaniu decyzji.
3. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, służy odwołanie do samorządowego kolegium 
odwoławczego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Art. 38a. 1. W celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, 
inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i 
bezpieczeństwa obywateli, tworzy się komisję bezpieczeństwa i porządku, zwaną dalej "komisją".
2. Do zadań komisji należy:
1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek 
organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z  zakresu porządku publicznego i 
bezpieczeństwa obywateli,
3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji 
i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu 
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1,
6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z 
wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4,
7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień 
dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
3. Prezydent miasta na prawach powiatu i starosta powiatu graniczącego z takim miastem mogą 
utworzyć, w drodze porozumienia, wspólną komisję dla miasta na prawach powiatu oraz powiatu 
graniczącego z takim miastem. W takim przypadku prezydent miasta i starosta współprzewodniczą 
komisji.
4. Porozumienie, o którym mowa w ust. 3, określa w szczególności:
1) tryb powoływania członków komisji, o których mowa w ust. 5 pkt 2-4,
2) zasady pokrywania kosztów działania komisji oraz zwrotu członkom komisji i osobom powołanym do 
udziału w jej pracach wydatków rzeczywiście poniesionych w związku z udziałem w pracach komisji,
3) zasady obsługi administracyjno-biurowej komisji.
5. W skład komisji wchodzi:
1) starosta jako przewodniczący komisji,
2) dwóch radnych delegowanych przez radę powiatu,
3) trzy osoby powołane przez starostę spośród osób wyróżniających się wiedzą o problemach będących 
przedmiotem prac komisji oraz cieszących się wśród miejscowej społeczności osobistym autorytetem 
i zaufaniem publicznym, w szczególności przedstawicieli samorządów gminnych, organizacji 
pozarządowych, pracowników oświaty, a także instytucji zajmujących się zwalczaniem zjawisk 
patologii społecznych i zapobieganiem bezrobociu,
4) dwóch przedstawicieli delegowanych przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, a w 
przypadku m.st. Warszawy delegowanych przez Komendanta Stołecznego Policji.
6. W pracach komisji uczestniczy także prokurator wskazany przez właściwego prokuratora 
okręgowego.
7. Starosta może powołać do udziału w pracach komisji funkcjonariuszy i pracowników innych niż 
Policja powiatowych służb, inspekcji i straży oraz pracowników innych organów administracji publicznej 
wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.
8. Funkcjonariusze i pracownicy, o których mowa w ust. 7, uczestniczą w pracach komisji z głosem 
doradczym.
9. Kadencja komisji trwa 3 lata.
10. Odwołanie członka komisji przed upływem kadencji przez organ, który go powołał lub delegował, 
jest możliwe jedynie z ważnych powodów, które podaje się na piśmie. Członkostwo w komisji radnego 
delegowanego przez radę powiatu ustaje zawsze z wygaśnięciem jego mandatu.
11. W przypadku śmierci, odwołania lub rezygnacji członka komisji przed upływem kadencji, organ, 
który go powołał lub delegował, powołuje lub deleguje nowego członka komisji na okres pozostały do upływu kadencji poprzedniego członka.
Art. 38b. 1. Przewodniczący komisji, w celu wykonania zadań komisji, może żądać od Policji oraz 
innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także od powiatowych i gminnych jednostek 
organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 
dokumentów i informacji o ich pracy, z wyjątkiem akt personalnych pracowników i funkcjonariuszy, 
materiałów operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych oraz akt w indywidualnych 
sprawach administracyjnych.
2. Komisja przy wykonywaniu swoich zadań może współpracować z samorządami gmin z terenu 
powiatu, a także ze stowarzyszeniami, fundacjami, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz innymi 
organizacjami i instytucjami.
3. Nie później niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego starosta składa radzie powiatu 
sprawozdanie z działalności komisji za rok ubiegły. Sprawozdanie starosty ogłasza się w wojewódzkim 
dzienniku urzędowym.
Art. 38c. 1. Koszty działania komisji pokrywa się ze środków własnych budżetu powiatu. Rada 
powiatu określi zasady zwrotu członkom komisji i osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków 
rzeczywiście poniesionych w związku z udziałem w pracach komisji, stosując odpowiednio przepisy o 
zwrocie kosztów podróży służbowych dla radnych powiatu.
2. Obsługę administracyjno-biurową komisji zapewnia starostwo.
Art. 39. Prezes Rady Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia, instrukcję kancelaryjną dla 
organów powiatu, określającą zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w starostwach 
powiatowych w celu zapewnienia jednolitego sposobu tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania 
dokumentów oraz ochrony przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.
Rozdział 4
Akty prawa miejscowego stanowione przez powiat
Art. 40. 1. Na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach rada powiatu stanowi akty 
prawa miejscowego obowiązujące na obszarze powiatu.
2. Akty prawa miejscowego stanowione są w szczególności w sprawach:
1) wymagających uregulowania w statucie,
2) porządkowych, o których mowa w art. 41,
3) szczególnego trybu zarządzania mieniem powiatu,
4) zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Art. 41. 1. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie 
obowiązujących, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, rada powiatu może wydawać powiatowe 
przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony 
środowiska naturalnego albo do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, o ile 
przyczyny te występują na obszarze więcej niż jednej gminy.
2. Powiatowe przepisy porządkowe, o których mowa w ust. 1, mogą przewidywać za ich naruszenie 
kary grzywny wymierzane w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.
Art. 42. 1. Akty prawa miejscowego powiatu stanowi rada powiatu w formie uchwały, jeżeli ustawa 
upoważniająca do wydania aktu nie stanowi inaczej.
2. Powiatowe przepisy porządkowe, o których mowa w art. 41, w przypadkach niecierpiących zwłoki, 
może wydać zarząd.
3. Powiatowe przepisy porządkowe, o których mowa w ust. 2, podlegają zatwierdzeniu na najbliższej 
sesji rady powiatu. Tracą one moc w razie nieprzedłożenia ich do zatwierdzenia lub odmowy 
zatwierdzenia. Termin utraty mocy obowiązującej określa rada powiatu.
4. Starosta przesyła przepisy porządkowe do wiadomości organom wykonawczym gmin położonych 
na obszarze powiatu i starostom sąsiednich powiatów następnego dnia po ich ustanowieniu.Art. 43. 1. (skreślony).
2. Akty prawa miejscowego podpisuje niezwłocznie po ich uchwaleniu przewodniczący rady powiatu i 
kieruje do publikacji.
3. (skreślony).
4. (skreślony).
Art. 44. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego oraz wydawania wojewódzkiego 
dziennika urzędowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 
niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499).
Art. 45. (skreślony).
Rozdział 5
Mienie powiatu
Art. 46. 1. Mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne 
powiatowe osoby prawne.
2. Powiatowymi osobami prawnymi, poza powiatem, są samorządowe jednostki organizacyjne, 
którym ustawy przyznają wprost taki status, oraz te osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie 
odrębnych ustaw wyłącznie przez powiat.
3. Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia 
powiatu nienależącego do innych powiatowych osób prawnych.
Art. 47. 1. Nabycie mienia przez powiat następuje:
1) na podstawie odrębnej ustawy, z zastrzeżeniem, że nie stanowi ono mienia jakiejkolwiek gminy,
2) przez przekazanie w związku z utworzeniem lub zmianą granic powiatu w trybie art. 3; przekazanie 
mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych powiatów, a w razie braku porozumienia 
- decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji 
publicznej,
3) w wyniku przejęcia od Skarbu Państwa na podstawie porozumienia, z wyłączeniem mienia 
przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń reprywatyzacyjnych oraz realizację programu 
powszechnego uwłaszczenia,
4) przez inne czynności prawne,
5) w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.
2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi:
1) tryb przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie 
wykonywania zadań powiatów,
2) kategorie mienia wyłączonego z przekazywania powiatom, przeznaczonego na zaspokojenie 
roszczeń reprywatyzacyjnych oraz realizację programu powszechnego uwłaszczenia.
Art. 48. 1. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu składają dwaj członkowie 
zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd.
2. Zarząd może upoważnić pracowników starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i 
straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem 
bieżącej działalności powiatu.
3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, do jej 
skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika powiatu lub osoby przez niego upoważnionej.
4. Skarbnik powiatu, który odmówił kontrasygnaty, ma jednak obowiązek jej dokonania na pisemne 
polecenie starosty, przy równoczesnym powiadomieniu o tym rady powiatu i regionalnej izby 
obrachunkowej.
Art. 49. Powiat nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych powiatowych osób prawnych, 
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Inne powiatowe osoby prawne nie ponoszą 
odpowiedzialności za zobowiązania powiatu.Art. 50. Zarząd i ochrona mienia powiatu powinny być wykonywane ze szczególną starannością.
Rozdział 6
Finanse powiatu
Art. 51. 1. Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu.
2. Budżet powiatu jest planem finansowym obejmującym dochody i wydatki powiatu.
3. Budżet powiatu jest uchwalany przez radę powiatu  na rok kalendarzowy, zwany dalej "rokiem 
budżetowym".
Art. 52. Zamieszczenie w budżecie powiatu wydatków na określone cele nie stanowi podstawy 
zobowiązań wobec osób trzecich oraz roszczeń osób trzecich wobec powiatu.
Art. 53. Rada powiatu określa tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, ustalając w 
szczególności:
1) obowiązki jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży w toku prac 
nad projektem budżetu powiatu,
2) wymaganą przez radę powiatu szczegółowość projektu, z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie 
może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach,
3) wymagane materiały informacyjne, które zarząd powiatu powinien przedstawić radzie powiatu wraz z 
projektem uchwały budżetowej,
4) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu powiatu.
Art. 54. 1. Uchwała budżetowa powiatu powinna być uchwalona przed rozpoczęciem roku 
budżetowego.
2. W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie wskazanym w ust. 1, do czasu uchwalenia 
budżetu przez radę powiatu, nie później jednak niż do dnia 31 marca roku budżetowego, podstawą 
gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony radzie powiatu.
3. W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie, o którym mowa w ust. 2, regionalna izba 
obrachunkowa ustala budżet powiatu najpóźniej do dnia 30 kwietnia roku budżetowego. Do dnia ustalenia 
budżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu, o 
którym mowa w ust. 2.
4. W przypadku gdy dochody i wydatki państwa określa ustawa o prowizorium budżetowym, rada 
powiatu może uchwalić prowizorium budżetowe powiatu na okres objęty prowizorium budżetowym 
państwa.
5. Uchwałę budżetową powiatu lub uchwałę, o której mowa w ust. 4, starosta przedkłada regionalnej 
izbie obrachunkowej w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia.
Art. 55. 1. Opracowywanie i przedstawianie do uchwalenia projektu budżetu powiatu, a także 
inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu, należą do wyłącznej kompetencji zarządu powiatu.
2. Zarząd powiatu przygotowuje i przedstawia radzie powiatu, nie później niż do dnia 15 listopada 
roku poprzedzającego rok budżetowy:
1) projekt budżetu powiatu uwzględniający zasady ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i 
Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, 
poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, 
poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116 i Nr 125, poz. 1368) oraz ustalenia rady powiatu, o 
których mowa w art. 53 pkt 1, 2 i 4,
2) materiały informacyjne, o których mowa w art. 53 pkt 3.
3. Bez zgody zarządu powiatu rada powiatu nie może wprowadzić w projekcie budżetu powiatu 
zmian powodujących zwiększenie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub 
zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.
Art. 56. 1. Dochodami powiatu są:
1) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości określonej odrębną ustawą,
2) subwencje z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat,
3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiatowe służby, inspekcje i 
straże,
4) dochody powiatowych jednostek budżetowych oraz wpłaty innych powiatowych jednostek 
organizacyjnych,
5) dochody z majątku powiatu,
6) odsetki za nieterminowe przekazywanie udziałów, dotacji i subwencji, o których mowa w pkt 1-3.
2. Dochodami powiatu mogą być:
1) subwencja wyrównawcza z budżetu państwa,
2) dotacje celowe z budżetu państwa przekazywane na wykonanie czynności, o których mowa w art. 7 
ust. 1,
3) dotacje z państwowych funduszów celowych,
4) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez 
powiat na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
5) dotacje celowe z budżetu województwa na zadania z zakresu samorządu województwa wykonywane 
przez powiat na mocy porozumień zawartych z województwem,
6) spadki, zapisy i darowizny,
7) odsetki od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych,
8) odsetki i dywidendy od wniesionego kapitału,
9) inne wpływy uzyskiwane na podstawie odrębnych przepisów.
3. Przekazywanie powiatowi, w drodze ustawy, nowych zadań wymaga zapewnienia środków 
finansowych koniecznych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów.
Art. 57. 1. Subwencje dla powiatów ustalane są według zobiektywizowanych kryteriów określonych w 
odrębnej ustawie.
2. Zasady ustalania kwot subwencji dla powiatów oraz ich rozdziału między powiaty określa odrębna 
ustawa.
Art. 58. Wysokość kwoty subwencji wyrównawczej oraz zasady i kryteria jej rozdziału określa 
odrębna ustawa.
Art. 59. 1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi nadwyżkę lub niedobór 
budżetu powiatu.
2. Uchwała budżetowa powiatu określa przeznaczenie nadwyżki lub źródła pokrycia niedoboru 
budżetu powiatu.
3. Zasady zaciągania przez organy powiatu kredytów i pożyczek na pokrywanie występujących w 
ciągu roku budżetowego niedoborów lub na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w 
planowanych rocznych dochodach określa odrębna ustawa.
4. Zasady emisji obligacji powiatowych określa odrębna ustawa.
Art. 60. 1. Za prawidłowe wykonanie budżetu powiatu odpowiada zarząd powiatu.
2. Zarządowi powiatu przysługuje wyłączne prawo:
1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, 
w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu,
2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu,
3) dokonywania wydatków budżetowych,
4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu,
5) dysponowania rezerwą budżetu powiatu,
6) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.
Art. 61. Gospodarka środkami finansowymi znajdującymi się w dyspozycji powiatu jest jawna. 
Wymóg jawności jest spełniany w szczególności przez:
1) jawność debaty budżetowej,
2) opublikowanie uchwały budżetowej oraz sprawozdań z wykonania budżetu powiatu,
3) przedstawienie pełnego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu,4) ujawnienie sprawozdania zarządu z działań, o których mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1 i 2.
Art. 62. (skreślony).
Art. 63. Dyspozycja środkami pieniężnymi powiatu jest oddzielona od jej kasowego wykonania.
Art. 64. 1. Kontrolę gospodarki finansowej powiatu sprawuje regionalna izba obrachunkowa.
2. Z zastrzeżeniem przepisów tego rozdziału do trybu uchwalania budżetu oraz gospodarki 
finansowej powiatu stosuje się przepisy odrębnej ustawy.
Rozdział 7
Związki, stowarzyszenia i porozumienia powiatów
Art. 65. 1. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, w tym wydawania decyzji w 
indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, powiaty mogą tworzyć związki  z innymi 
powiatami.
2. Uchwały o utworzeniu związku, przystąpieniu do związku lub wystąpieniu ze związku podejmują 
rady zainteresowanych powiatów.
3. Prawa i obowiązki powiatów uczestniczących w związku, związane z wykonywaniem zadań 
przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu związku.
4. Do związków powiatów stosuje się odpowiednio art. 38.
Art. 66. 1. Związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
2. Związek ma osobowość prawną.
Art. 67. 1. Utworzenie związku wymaga przyjęcia jego statutu przez rady zainteresowanych 
powiatów bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu.
2. Statut związku powinien określać:
1) nazwę i siedzibę związku,
2) członków i czas trwania związku,
3) zadania związku,
4) organy związku, ich strukturę, zakres i tryb działania,
5) zasady korzystania z obiektów i urządzeń związku,
6) zasady udziału w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywania strat związku,
7) zasady przystępowania i występowania członków oraz zasady rozliczeń majątkowych,
8) zasady likwidacji związku,
9) tryb wprowadzania zmian w statucie związku,
10) inne zasady określające współdziałanie.
Art. 68. 1. Rejestr związków prowadzi minister właściwy do spraw administracji publicznej.
2. Związek nabywa osobowość prawną po zarejestrowaniu, z dniem ogłoszenia statutu.
3. Na decyzję o odmowie wpisania do rejestru przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
4. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze  rozporządzenia, sposób 
prowadzenia rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów związków, uwzględniając 
dokumentację niezbędną do wpisania związku do rejestru, dane podlegające wpisowi oraz sposób 
wykonywania zmian wpisów w rejestrze.
Art. 69. 1. Organem stanowiącym i kontrolnym związku jest zgromadzenie związku, zwane dalej 
"zgromadzeniem".
2. W skład zgromadzenia wchodzi po dwóch reprezentantów powiatów uczestniczących w związku. 
Zasady reprezentacji powiatu w związku określa rada powiatu.
Art. 70. 1. Uchwały zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów statutowej 
liczby członków zgromadzenia.
2. Członek zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw wraz z uzasadnieniem w stosunku do uchwały zgromadzenia w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia.
3. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy.
4. Sprzeciwu nie można zgłosić wobec uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.
Art. 71. 1. Organem wykonawczym związku jest zarząd.
2. Zarząd związku jest powoływany i odwoływany przez zgromadzenie spośród członków 
zgromadzenia.
3. O ile statut tak stanowi, dopuszczalny jest wybór członków zarządu spoza członków zgromadzenia 
w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu zarządu związku.
Art. 72. 1. Do gospodarki finansowej związku powiatów stosuje się odpowiednio przepisy o 
gospodarce finansowej powiatu.
2. Plan finansowy związku uchwala zgromadzenie związku.
Art. 73. 1. Powiaty mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia jednemu z nich prowadzenia 
zadań publicznych.
2. W zakresie nieuregulowanym treścią porozumienia do porozumień, o których mowa w ust. 1, 
stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące związków powiatów.
Art. 74. Miasto na prawach powiatu może tworzyć związki i zawierać porozumienia  komunalne z 
gminami.
Art. 75. 1. Powiaty mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z gminami i województwami.
2. Do stowarzyszeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 
kwietnia 1989 r.  - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855), z tym że dla założenia 
stowarzyszenia wymaganych jest co najmniej 3 założycieli.
Art. 75a. Zasady przystępowania powiatu do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i 
regionalnych określają odrębne przepisy.
Rozdział 8
Nadzór nad działalnością powiatu
Art. 76. 1. Nadzór nad działalnością powiatu sprawuje Prezes Rady Ministrów oraz wojewoda, a w 
zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa.
2. Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność powiatu tylko w przypadkach określonych 
ustawami.
3. Nadzór nad związkiem powiatów sprawuje wojewoda właściwy dla siedziby związku.
Art. 77. Nadzór nad wykonywaniem zadań powiatu sprawowany jest na podstawie kryterium 
zgodności z prawem.
Art. 77a. Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i 
funkcjonowania powiatu, niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.
Art. 77b. 1. Jeżeli prawo uzależnia ważność rozstrzygnięcia organu powiatu od jego zatwierdzenia, 
uzgodnienia lub zaopiniowania przez inny organ, zajęcie stanowiska przez ten organ powinno nastąpić nie 
później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia lub jego projektu, z zastrzeżeniem ust. 
2.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, wynosi 30 dni, jeżeli zatwierdzenie, uzgodnienie lub 
zaopiniowanie wymagane jest od organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.
3. Jeżeli organ, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie zajmie stanowiska w sprawie, rozstrzygnięcie uważa 
się za przyjęte w brzmieniu przedłożonym przez powiat, z upływem terminu określonego w ust. 1 lub 2.
4. Do zatwierdzania, uzgadniania lub opiniowania przez organy powiatu rozstrzygnięć innych 
organów przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.Art. 78. 1. Starosta zobowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady w ciągu 7 dni od dnia 
ich podjęcia. Uchwały organów powiatu w sprawie wydania przepisów porządkowych podlegają 
przekazaniu w ciągu dwóch dni od ich podjęcia.
2. Starosta przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej, na zasadach określonych w ust. 1, uchwałę 
budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu oraz inne uchwały objęte zakresem nadzoru 
izby.
Art. 79. 1. Uchwała organu powiatu sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w 
całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej doręczenia 
organowi nadzoru.
2. Organ nadzoru, wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały lub w 
toku tego postępowania, może wstrzymać wykonanie uchwały.
2a. Przepisu ust. 2 nie  stosuje się do uchwały o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego do sądu 
administracyjnego.
3. Rozstrzygnięcie nadzorcze powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o 
dopuszczalności wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
4. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza nieważności uchwały, 
ograniczając się do wskazania, iż uchwałę wydano z naruszeniem prawa.
5. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
Art. 80. 1. Stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu powiatu wstrzymuje jej 
wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia 
rozstrzygnięcia nadzorczego.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do uchwały o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego do sądu 
administracyjnego.
Art. 80a. W przypadku złożenia przez organ powiatu skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze, sąd 
administracyjny wyznacza rozprawę nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia skargi do sądu.
Art. 81. 1. Po upływie terminu, o którym mowa w art. 79 ust. 1, organ nadzoru nie może we własnym 
zakresie stwierdzić nieważności uchwały organu powiatu. W tym przypadku organ nadzoru może 
zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonania uchwały 
należy do sądu.
Art. 82. 1. Nie stwierdza się nieważności uchwały organu powiatu po upływie 1 roku od dnia jej 
podjęcia, chyba że uchybiono obowiązkowi przedłożenia uchwały w terminie, o którym mowa w art. 78 
ust. 1, albo jeżeli uchwała jest aktem prawa miejscowego.
2. Jeżeli nie stwierdzono nieważności uchwały z powodu upływu terminu określonego w ust. 1, a 
istnieją przesłanki stwierdzenia nieważności, sąd administracyjny orzeka o niezgodności uchwały z 
prawem. Uchwała taka traci moc prawną z dniem orzeczenia o jej niezgodności z prawem. Przepisy 
Kodeksu postępowania administracyjnego co do skutków takiego orzeczenia stosuje się odpowiednio.
Art. 83. 1. W razie powtarzającego się naruszenia  przez radę powiatu Konstytucji lub ustaw, Sejm, 
na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może w drodze uchwały rozwiązać radę powiatu. Rozwiązanie rady 
równoznaczne jest z rozwiązaniem wszystkich organów powiatu. Prezes Rady Ministrów na wniosek 
ministra właściwego do spraw administracji publicznej wyznacza wówczas osobę, która do czasu 
wyborów nowych organów powiatu pełni funkcję tych organów.
2. Jeżeli powtarzającego się naruszenia Konstytucji lub ustaw dopuszcza się zarząd powiatu, 
wojewoda wzywa radę powiatu  do zastosowania niezbędnych środków, a jeżeli wezwanie to nie odnosi 
skutku - za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej - występuje z wnioskiem 
do Prezesa Rady Ministrów o rozwiązanie zarządu powiatu. W razie rozwiązania zarządu, do czasu 
wyboru nowego zarządu, funkcję zarządu pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
Art. 84. 1. W razie nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku 
skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy powiatu, Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, może zawiesić organy powiatu i ustanowić 
zarząd komisaryczny na okres do 2 lat, nie dłużej jednak niż do wyboru zarządu przez radę kolejnej 
kadencji.
2. Ustanowienie zarządu komisarycznego może nastąpić po uprzednim przedstawieniu zarzutów 
organom powiatu i wezwaniu ich do niezwłocznego przedłożenia programu poprawy sytuacji.
3. Komisarza rządowego powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody zgłoszony za 
pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
4. Komisarz rządowy przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji organów powiatu z dniem 
powołania.
Art. 85. 1. Rozstrzygnięcia organu nadzorczego dotyczące powiatu, w tym rozstrzygnięcia, o których 
mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 ust. 1, a także stanowisko zajęte w trybie art. 77b, podlegają zaskarżeniu 
do sądu administracyjnego z powodu niezgodności z prawem, w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do  rozstrzygnięć dotyczących organów związków i 
porozumień powiatów.
3. Do złożenia skargi na rozstrzygnięcie organu nadzorczego, dotyczące uchwały rady powiatu, 
doręczone po upływie kadencji rady, uprawniona jest rada powiatu następnej kadencji w terminie 30 dni 
od dnia wyboru przewodniczącego rady.
3a. Do złożenia skargi na rozstrzygnięcie organu nadzorczego, dotyczące uchwały rady powiatu, 
doręczone po upływie kadencji rady, uprawniona jest rada powiatu następnej kadencji w terminie 30 dni 
od dnia wyboru przewodniczącego rady.
4. Do postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy o 
zaskarżaniu do sądu administracyjnego decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji 
publicznej.
5. Rozstrzygnięcia nadzorcze stają się prawomocne z upływem terminu do wniesienia skargi albo z 
dniem oddalenia lub odrzucenia skargi przez sąd.
Art. 85a. 1. Jeżeli właściwy organ powiatu, wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepisów art. 190 
ust. 2 i 6 i art. 194 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 29 ust. 6, oraz art. 5 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 
publiczne, w zakresie dotyczącym odpowiednio wygaśnięcia mandatu radnego, obsadzenia mandatu 
radnego, odwołania ze stanowiska albo rozwiązania umowy o pracę z członkiem zarządu powiatu, 
sekretarzem powiatu, skarbnikiem powiatu, kierownikiem jednostki organizacyjnej powiatu i osobą 
zarządzającą lub członkiem organu zarządzającego powiatową osobą prawną, nie podejmuje uchwały, nie 
odwołuje ze stanowiska albo nie rozwiązuje umowy o pracę, wojewoda wzywa organ powiatu do podjęcia 
odpowiedniego aktu w terminie 30 dni.
2. W razie bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 1, wojewoda, po powiadomieniu 
ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wydaje zarządzenie zastępcze.
3. Przepis art. 85 stosuje się odpowiednio, z tym że uprawniona do złożenia skargi jest również 
osoba, której interesu prawnego lub uprawnienia dotyczy zarządzenie zastępcze.
Art. 86. Postępowanie sądowe, o którym mowa w artykułach poprzedzających, jest wolne od opłat 
sądowych.
Art. 87. 1. Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez 
organ powiatu w sprawie z zakresu administracji publicznej, może, po bezskutecznym wezwaniu do 
usunięcia naruszenia, zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli w sprawie orzekał już sąd administracyjny i skargę oddalił.
3. Skargę na uchwałę, o której mowa w ust. 1, można wnieść do sądu administracyjnego w imieniu 
własnym lub reprezentując grupę mieszkańców powiatu, którzy na to wyrażą pisemną zgodę.
4. W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia stosuje się przepisy o terminach załatwiania spraw 
w postępowaniu administracyjnym.
Art. 88. 1. Przepisy art. 87 stosuje się odpowiednio, gdy organ powiatu nie wykonuje czynności 
nakazanych prawem albo przez podejmowane czynności prawne lub faktyczne narusza prawa osób 
trzecich.2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, sąd administracyjny może nakazać organowi nadzoru 
wykonanie niezbędnych czynności na rzecz skarżącego, na koszt i ryzyko powiatu.
Art. 89. Przepisów tego rozdziału nie stosuje się do decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu 
administracji publicznej, wydawanych przez organy powiatów oraz związki powiatów. Kontrolę instancyjną 
w tym zakresie oraz nadzór pozainstancyjny, a także kontrolę sprawowaną przez sąd określają odrębne 
przepisy.
Art. 90. Przepisy tego rozdziału mają zastosowanie również do związków i porozumień, o których 
mowa w ustawie.
Art. 90a. W sprawach, o których mowa w niniejszym rozdziale, nie stosuje się przepisów art. 52 § 3 i 
4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.  - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 
153, poz. 1270).
Rozdział 9
Miasta na prawach powiatu
Art. 91. Prawa powiatu przysługują miastom, które w dniu 31 grudnia 1998 r. liczyły więcej niż 
100.000 mieszkańców, a także miastom, które z tym dniem przestały być siedzibami wojewodów, chyba 
że na wniosek właściwej rady miejskiej odstąpiono od nadania miastu praw powiatu, oraz tym, którym 
nadano status miasta na prawach powiatu, przy dokonywaniu pierwszego podziału administracyjnego 
kraju na powiaty.
Art. 92. 1. Funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu sprawuje:
1) rada miasta,
2) prezydent miasta.
2. Miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach określonych w 
tej ustawie.
3. Ustrój i działanie organów miasta na prawach powiatu, w tym nazwę, skład, liczebność oraz ich 
powoływanie i odwoływanie, a także zasady sprawowania nadzoru określa ustawa o samorządzie 
gminnym.
Rozdział 10
Przepis końcowy
Art. 93. Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych w odrębnej ustawie, z 
wyjątkiem przepisu art. 3, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia ustawy.
Wytworzył:
Sejm RP
Udostępnił:
Radosław Karaś
(2007-03-02 08:52:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Korytkowski
(2011-07-18 14:04:28)
 
liczba odwiedzin: 652379

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X